Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Nota Legal

El meu CIDO Ajuda

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Responsabilitat dels continguts

 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes publicats formalment als diaris oficials i altres fonts d'informació pública, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat, del seu contingut i dels terminis per actuar.
 • No es garanteix que els continguts enllaçats disponibles es corresponguin amb el text vigent.
 • D'acord amb l'article 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, no s'assumeix la responsabilitat de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o fonts alienes.
 • En funció a les característiques i peculiaritats d'aquest servei no es pot garantir de forma permanent l'actualizació en aquest web de la informació publicada en altres fonts d'informació. Tot i així, es facilita als usuaris dins de cada mòdul les dates de les darreres actualitzacions dels butlletins revisats.
 • Les dates que s'hi inclouen tenen caràcter indicatiu perquè es compten a partir dels dies publicats en els anuncis. Aquest còmput pot variar en funció de la coincidència amb festivitats locals, d'acord amb les prescripcions, entre d'altres, de l'article 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de les Administraciones Públicas.
 • A través d'aquest portal no s'ofereix assessorament professional o jurídic.

Condicions de reutilització de la informació

 • Es permet reutilitzar les dades i informacions difoses en aquest portal, sempre que no s'indiqui el contrari, amb les condicions bàsiques establertes a l'article 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público de:
  • No alterar el contingut de la informació
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació
  • Esmentar la font de la informació
  • Indicar la data de la darrera actualització de la informació
 • En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d'altres drets, béns o interessos d'acord amb l'establert en la legislació vigent.
 • Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser reportat a través de l'adreça electrònica cido@diba.cat.
 • Podeu consultar, també, les condicions d'ús dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona.

Normes en protecció de dades de caràcter personal

 • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Diputació de Barcelona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de prestar el servei, d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
 • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a través d'aquest resta assabentat que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud acompanyada de la fotocòpia del DNI, davant de qualsevol de les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.
 • Podeu consultar, també, altres condicions de responsabilitat de continguts de la Diputació de Barcelona.