Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Ajuda

El meu CIDO Ajuda

Què hi ha al CIDO?

Al CIDO hi trobareu dos grans àmbits temàtics de continguts: convocatòries (processos selectius, subvencions i contractes públics) i normes i legislació (normativa local, convenis col·lectius i legislació autonòmica, estatal i europea).

Processos selectius

Què hi ha?

Podeu trobar processos selectius d'accés lliure del sector públic a Catalunya. Hi ha dos grans grups de convocatòries: d'una banda, el procés selectiu, on s'ha de cobrir un nombre concret de places vacants, ja sigui de forma permanent o temporal. De l'altra, la borsa de treball, on es crea una llista de candidats per cobrir les possibles vacants que puguin sorgir i sempre té caràcter provisional; la seva validesa és de dos anys.

També hi trobareu bases generals dels processos selectius, que són les normes generals aplicables a aquests processos i que complementen la informació que pugui publicar-se a les bases específiques de cada procés selectiu, així com convocatòries de proves per obtenir títols i certificats oficials, d'interès general, que convoquin les institucions autonòmiques o estatals.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als webs de les entitats públiques. Els anuncis que es publiquen diàriament als butlletins són concrets i finits, mentre que el que es publica a Internet és dispers i indefinit.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dispersa a la xarxa de documents que històricament es publicava en aquests butlletins oficials i que ara es publica en els webs de les respectives entitats públiques.

Per què a vegades no trobo al CIDO la mateixa informació que als webs de les entitats públiques?

La dispersió de la informació oficial publicada en els taulers i webs de les entitat públiques és una realitat que intentem pal·liar de manera progressiva rastrejant la informació per tal d'incorporar-la a la nostra base de dades. Ara bé, la seva volubilitat fa que no puguem assegurar que tractem aquesta informació de manera exhaustiva. Internet és inabastable.

Quines fases del procediment de selecció dels empleats públics trobem al CIDO?

Normalment trobem les següents fases en un procediment de selecció d'empleats públics, encara que no sempre han de donar-se totes:

 • Oferta pública: anunci on es relacionen les places que aquella institució té la intenció de cobrir. La llei obliga a convocar aquestes places en el termini màxim de tres anys.
 • Bases generals i/o específiques: publicació que ens proporciona les informacions necessàries per participar en el procés: els requisits i condicions d'accés, el lloc on dirigir les instàncies, el temari, on es publicarà la convocatòria, etc.
 • Convocatòria: anunci on s'indica quan s'obre el termini de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu. Com a norma general, el termini són 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De totes maneres, es poden donar múltiples combinacions, tant en el butlletí que obre termini com en els dies que el configuren, per la qual cosa cal llegir amb atenció les bases i la convocatòria.
 • Llista d'admesos i exclosos, tribunal i data de la prova: un cop es tanca el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses. Hi haurà un període d'al·legacions per aquelles persones que han estat excloses i no hi estan d'acord, on podran presentar la documentació que considerin adient. Un cop s'hagin valorat totes les al·legacions, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, que seran les persones que definitivament podran participar en el procés selectiu.
 • Resolució de la convocatòria: publicació del resultat final del procés selectiu.
  Atenció!
  El Cercador només difon els anuncis que es publiquen fins a la data de la primera prova. Posteriorment, es documenta l'anunci de resolució per tal que la convocatòria passi a l'estat Resolt
  Per tant, les informacions entre la data de la primera prova i la resolució no es recullen al Cercador. Per disposar d'aquestes informacions intermèdies, com ara les dates de les següents proves, cal adreçar-se a la institució convocant.
  En el cas de les convocatòries de la Diputació de Barcelona, sí que trobareu tots els anuncis publicats des de l'inici del procediment fins a la resolució.

Com reconèixer els estats d'una convocatòria de processos selectius al CIDO?

Pendent de convocatòria

Correspon a la fase d'oferta pública, que és la relació de places que una institució té previst convocar en un termini màxim de tres anys.

Conèixer l'oferta pública d'una institució pot ser-vos molt útil per tenir una idea de les places a què us podeu presentar i començar a preparar-vos amb antel·lació. Cal tenir en compte, però, que les ofertes públiques no sempre s'acaben convocant.

Pendent de termini

S'ha anunciat la convocatòria, però encara no hi ha termini de presentació de sol·licituds o instàncies.

A Termini de presentació de sol·licituds veureu una nota on s'indica quin butlletí està pendent de publicar-se per comptar quan finalitza el termini de presentació d'instàncies.
Exemple: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Termini obert

Hi ha la data límit de presentació de sol·licituds o instàncies. Aquesta data es visualitza a Termini de presentació de sol·licituds.

Per saber on heu d'adreçar les vostres sol·licituds, així com la documentació a aportar, llegiu-vos les bases del procés i totes les informacions que s'hagin publicat. Si teniu algun dubte, adreceu-vos a la institució que convoca les places.

Termini tancat

S'ha tancat el termini de presentació de sol·licituds o instàncies.

Un cop es tanca el termini, es publiquen les llistes de les persones admeses i excloses i la data de la primera prova.

Resolt

La convocatòria ha quedat resolta.

Procés no vigent

Històric de la base de dades, procediments no vigents, anul·lats o que no presenten cap publicació nova des de fa més de dos anys.

Quins sistemes de selecció existeixen a l'Administració pública?

 • Oposició: consisteix en la realització de proves de capacitat, que poden ser teòriques i/o pràctiques, per avaluar els coneixements del candidat.
 • Concurs: consisteix en la valoració dels mèrits aportats pel candidat.
 • Concurs-oposició: sistema on es realitzen proves de capacitat i s'avaluen els mèrits.

Quin tipus de personal hi ha a l'Administració pública?

 • Funcionari de carrera: personal que desenvolupa tasques professionals de forma permanent a una Administració pública i que participa directament o indirecta de l'exercici de les potestats públiques. Aquesta relació professional està regulada pel Dret Administratiu.
 • Funcionari interí: personal que, per raons de necessitat o urgència, és nomenat per realitzar les tasques pròpies dels funcionaris de carrera de forma transitòria.
 • Personal laboral: personal que presta serveis professionals a l'Administració pública amb un contracte laboral. Segons la relació contractual, el personal laboral pot ser de caràcter fix, temporal o indefinit.
 • Personal eventual: personal que és nomenat amb caràcter temporal i que realitza tasques de confiança o assessorament especial. El nomenament i el cessament són lliures.
 • Personal directiu professional: personal que realitza tasques directives en una Administració pública i que es designa en base als seus mèrits i capacitats. El personal directiu amb condició de personal laboral estarà subjecte a un contracte especial d'alta direcció.

Quins són els grups de titulació?

Segons la legislació vigent, els grups de titulació són els següents:

 • Grup A: recull els subgrups A1 i A2. Per accedir a aquest grup s'exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei exigeixi un altre títol universitari és aquest el que s'ha de tenir en compte.
 • Subgrup A1 (anterior grup A) i Subgrup A2 (anterior grup B): la divisió en aquests subgrups es fa en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les proves d'accés. Amb l'antiga titulació els llicenciats poden presentar-se a les dues categories del grup, però els diplomats només a l'A2.
 • Grup B: títol de tècnic superior.
 • Subgrup C1 (anterior Grup C): títol de Batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.
 • Subgrup C2 (anterior Grup D): títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà.
 • Agrupacions professionals (anterior Grup E): subgrup on no s'exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu.
 • Sense especificar: places on no s'especifica el grup o que plantegen dubtes de classificació.

L'assignació d'un grup a una convocatòria de selecció és orientativa, segons el que especifiquen els anuncis. El CIDO no es fa responsable d'aquesta classificació que és la que publica l'entitat convocant per a cada convocatòria.

Com puc obtenir el màxim de resultats en la meva cerca per grup de titulació?

Hi ha molts anuncis que no especifiquen el grup de titulació de les places convocades, per la qual cosa us recomanem que, a més d'escollir el grup que us interessa, també seleccioneu l'opció Sense especificar per obtenir més resultats

Què són les places reservades?

Al CIDO classifiquem les places destinades a col·lectius específics perquè les trobeu fàcilment. La informació sobre els diferents col·lectius la trobareu al camp Torn reservat de les fitxes.

 • Dones: convocatòries on es reserva una part o totes les places a candidates dones.
 • Joves: les places destinades als joves solen especificar la franja d'edat a la qual es dirigeixen. Moltes d'aquestes places s'inclouen en els plans locals de joventut o en el Programa de Garantia Juvenil, que s'especifiquen al nom de la plaça.
 • Persones a l'atur: la majoria de les places destinades als aturats s'inclouen en els diversos plans de desenvolupament local del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que s'especifiquen al nom de la plaça o amb la sigla PFO.
 • Persones amb discapacitat: detallem el nombre de places de la convocatòria reservades a aquest col·lectiu, si n'hi ha.

Com puc saber si em puc presentar a una convocatòria?

Si el procediment està en Termini obert, vol dir que ja podeu presentar la vostra sol·licitud. La data límit s'especifica a Termini de presentació de sol·licituds. Per saber si compliu els requisits de la convocatòria, llegiu atentament tots els anuncis publicats, especialment les bases generals i/o específiques.

A on he de presentar la instància per participar en la convocatòria?

Per saber el lloc i/o forma de presentació de les sol·licituds, llegiu atentament les bases generals i/o específiques, on es descriu on us heu d'adreçar. Si encara teniu dubtes, contacteu amb la institució que organitza el procés de selecció. Recordeu que el CIDO no gestiona els processos, només en fa difusió.

Com sabré si m'han acceptat per participar en un procés selectiu?

Un cop es tanca el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses. Hi haurà un període d'al·legacions per aquelles persones que han estat excloses i no hi estan d'acord, on podran presentar la documentació que considerin adient. Un cop s'hagin valorat totes les al·legacions, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, que seran les persones que definitivament podran participar en el procés selectiu.

Què he de saber pel que fa al temari d'un procés selectiu?

El temari de les convocatòries de processos selectius normalment es publica als butlletins oficials en forma de llista, però no es facilita el contingut desenvolupat. Aquest acostuma a tenir dues parts: la part general, sobre normativa general (Constitució Espanyola, Estatut d'Autonomia de Catalunya, funció pública, etc.), i la part específica, relacionada amb les funcions del lloc de treball.

De la part general, hi ha publicacions que es poden adquirir a la Llibreria de la Diputació. De la part específica, per a determinats processos existeixen temaris editats mentre que per a altres no, de manera que l'ha de desenvolupar l'aspirant recopilant bibliografia o bé assistint a centres de formació dedicats a la preparació d'oposicions.

De tota manera, cada convocatòria té les seves particularitats i cal llegir amb atenció l'anunci de les bases específiques. També hi ha processos on no s'especifica el temari i només es diu que es farà una prova relacionada amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

On puc obtenir informació i recursos per estudiar la llista de temes inclosos en una prova?

A la Llibreria de la Diputació són experts en recursos per a la preparació d'oposicions. Consulta el document:
Vols preparar-te unes oposicions? Hi trobaràs temaris i qüestionaris per preparar els exàmens dels àmbits professionals de les administracions públiques. Les dades de contacte són:
Llibreria de la Diputació
Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra)
Barcelona 08008
(+34) 934 022 500
llibreria@diba.cat

Com ho puc fer per rebre tots els anuncis d'una convocatòria en concret?

Per rebre tots els anuncis catalogats pel CIDO d'una convocatòria en concret heu de subscriure-us a la fitxa pitjant el botó Guarda.

Si us limiteu a fer una cerca genèrica amb l'estat Termini obert, no rebreu els anuncis que es publiquin després que es tanqui el termini de presentació d'instàncies de cada convocatòria, perquè les fitxes passaran a l'estat Termini tancat. Per tant, és recomanable seleccionar les convocatòries que us interessin i seguir-les de forma individualitzada.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

Per saber-ne més...

Contractació

Què hi ha?

Podeu trobar convocatòries de contractes convocats per una Administració catalana o per l'Administració de l'Estat amb un objecte que s'executi o que afecti l'àmbit català.

També trobareu plecs de clàusules generals, d'aplicació a tots els contractes que convoca una institució pública. Són un model general on es recullen les condicions econòmiques, jurídiques i tècniques que s'apliquen a un contracte públic, així com els drets i deures de cada part.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als Perfil de contractant de les entitats públiques.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dels Perfil de contractant de cada institució, ja sigui els que es troben allotjats al web de l'entitat, ja sigui els que es troben incorporats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) de la Generalitat de Catalunya.

Quines són les fases d'un procediment de contractació pública?

 • Aprovació inicial/definitiva dels plecs de clàusules particulars: és l'aprovació inicial de la documentació del contracte on s'estableixen les condicions administratives i tècniques per dur a terme una contractació en concret. Els plecs de clàusules administratives estableixen les condicions jurídiques, econòmiques i administratives del contracte. Els plecs de condicions tècniques defineixen els aspectes tècnics del contracte.
 • Convocatòria de licitació: s'obre el termini de presentació de propostes.
 • Adjudicació: se selecciona i es fa públic l'adjudicatari que més s'ajusta als criteris de la contractació. S'estableix un termini per presentar recurs, en cas de desacord en la decisió de l'òrgan contractant.
 • Formalització: els contractes es formalitzen en un document administratiu, requisit indispensable per a la seva execució. Per això, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic defineix la formalització com la perfecció dels contractes.

Quins tipus de contractes i de procediments puc trobar?

Segons l'objecte del contracte, es distingeixen els següents tipus: administratiusespecials, col·laboració entre el sector públic i el sector privat, concessió d'obres públiques,gestió de serveis públics, mixtos, obres, privats, serveis i subministraments.

En un principi, al CIDO només es documentaven els procediments de contractació oberts a tots els licitadors. A partir del mes de novembre de 2015, hi trobareu tots els tipus de contractes existents, fet que coincideix amb la incorporació de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) de la Generalitat de Catalunya com a nova font d'informació del Cercador i amb el projecte de col·laboració amb el Consorci AOC en la cessió de dades per als portals de transparència dels ens locals de Catalunya.

Els procediments poden ser: concurs de projectes, contracte menor, diàleg competitiu, negociat amb publicitat, negociat sense publicitat, obert i restringit.

Des de l'any 2014, aprofitant el canvi de programari intern, es poden cercar els contractes per tipus i procediment.

Què és el Perfil de contractant?

El Perfil de contractant, segons l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, és l'espai del lloc web de les administracions i ens públics destinat a recollir tota la informació relativa a la contractació pública, per tal d'assegurar-ne la transparència i l'accés públic. El Perfil pot incloure qualsevol tipus d'informació sobre els contractes: anuncis d'informació prèvia, convocatòries, contractes en curs, adjudicats i formalitzats, plecs i documentació complementària, esmenes i anul·lacions, etc. A més, el Perfil ha de disposar d'un sistema que acrediti de forma fefaent l'inici de la difusió pública de la informació. A Catalunya, el Consorci AOC promou la utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) de la Generalitat de Catalunya per part de les administracions locals i les universitats catalanes, de manera que tota l'activitat contractual del nostre territori es pugui trobar en un espai únic i global.

Com reconèixer els estats d'una convocatòria al CIDO?

Pendent de convocatòria

Correspon a l'aprovació inicial i definitiva dels plecs del contracte, però encara no hi ha convocatòria.

Pendent de termini

S'ha anunciat la convocatòria, però encara no hi ha termini de presentació de propostes.

A Termini de presentació de sol·licituds veureu una nota on s'indica quin butlletí està pendent de publicar-se per comptar quan finalitza el termini de presentació de propostes.
Exemple: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Termini obert

Hi ha la data límit de presentació de sol·licituds o instàncies. Aquesta data es visualitza a Termini de presentació de sol·licituds.

Per obtenir més informació sobre el contracte, podeu consultar l'Accés al Perfil de contractant.

Termini tancat

S'ha tancat el termini de presentació de sol·licituds o instàncies.

Resolt

S'ha adjudicat i/o formalitzat el contracte.

Procés no vigent

Històric de la base de dades, procediments no vigents, anul·lats o que no presenten cap publicació nova des de fa més d'un any.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

Per saber-ne més...

Subvencions

Què hi ha?

Ajuts, subvencions, premis, beques i cursos adreçats a les entitats locals i a la ciutadania de Catalunya.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als webs de les entitats públiques. Els anuncis que es publiquen diàriament als butlletins són concrets i finits, mentre que el que es publica a Internet és dispers i indefinit.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dispersa a la xarxa de documents que històricament es publicaven en aquests butlletins oficials i que ara es publica en els webs de les respectives entitats públiques.

Per què a vegades no trobo al CIDO la mateixa informació que als webs de les entitats públiques?

La dispersió de la informació oficial publicada en els taulers i webs de les entitats públiques és una realitat que intentem pal·liar de manera progressiva rastrejant la informació per tal d'incorporar-la a la nostra base de dades. Ara bé, la seva volubilitat fa que no puguem assegurar que tractem aquesta informació de manera exhaustiva. Internet és inabastable.

Quina diferència hi ha entre els filtres de cerca Institució i Municipi?

La Institució és l'ens que convoca l'ajut. El filtre Municipi, en canvi, fa referència al territori on s'aplica l'ajut. Les persones i les empreses poden indicar el municipi al qual pertanyen i recuperaran els ajuts que poden demanar, ja siguin els que ha convocat el propi municipi, com altres ajuts a nivell comarcal, provincial, autonòmic o estatal.

Quines són les fases d'una convocatòria d'ajuts públics?

Les fases són:

 • Aprovació inicial o definitiva de les bases que regularan la convocatòria: s'especifica com es durà a terme el procediment, els requisits per presentar-s'hi, la documentació a aportar, etc.
 • Convocatòria: s'obre el termini per presentar les sol·licituds.
 • Concessió o adjudicació de l'ajut.

Com reconèixer els estats d'una convocatòria al CIDO?

Pendent de convocatòria

Correspon a l'aprovació inicial i definitiva de les bases de l'ajut, però encara no hi ha convocatòria.

Pendent de termini

S'ha anunciat la convocatòria, però encara no hi ha la data de finalització de presentació de propostes.

A Termini de presentació de sol·licituds veureu una nota on s'indica quin butlletí està pendent de publicar-se per comptar quan finalitza el termini de presentació de propostes.
Exemple: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
Inici de presentació de sol·licituds: de vegades s'anuncia que ja es poden presentar les sol·licituds, tot i que encara no s'hagi comptat la data de tancament del termini.

Termini obert

Hi ha la data límit de presentació de sol·licituds o instàncies. Aquesta data es visualitza a Termini de presentació de sol·licituds.

Per obtenir més informació sobre un ajut, adreceu-vos a l'ens que el convoca.
Hi ha convocatòries on el termini de presentació de les sol·licituds no es cenyeix a una data en concret. En són un exemple, les que estaran obertes fins a exhaurir la partida pressupostària, les que només es poden sol·licitar després de fer un tràmit administratiu (demanar una llicència, pagar un impost), o les que es poden sol·licitar cada any només en uns mesos determinats.

Termini tancat

S'ha tancat el termini de presentació de sol·licituds o instàncies.

Resolt

S'ha concedit o adjudicat l'ajut.

Procés no vigent

Històric de la base de dades, procediments no vigents, anul·lats o que no presenten cap publicació nova des de fa més d'un any.

Com ho puc fer per rebre tots els anuncis d'una convocatòria en concret?

Per rebre tots els anuncis catalogats pel CIDO d'una convocatòria en concret heu de subscriure-us a la fitxa pitjant el botó Guarda.

Si us limiteu a fer una cerca genèrica amb l'estat Termini obert, no rebreu els anuncis que es publiquin després que es tanqui el termini de presentació d'instàncies de cada convocatòria, perquè les fitxes passaran a l'estat Termini tancat. Per tant, és recomanable seleccionar les convocatòries que us interessin i seguir-les de forma individualitzada.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

On puc trobar informació sobre els ajuts europeus?

Els ajuts europeus tenen un abast molt ampli i complex on sovint els beneficiaris han de presentar-s'hi a través del partenariat d'organismes de diferents països, per tant, sobrepassa el nostre àmbit de gestió; nosaltres treballem els ajuts els beneficiaris dels quals són els organismes, les entitats locals i/o la ciutadania de Catalunya. Si és el cas, sí que documentem aquells ajuts i premis europeus on detectem que aquest públic s'hi pot presentar directament.

Ara bé, a Catalunya hi ha dues fonts d'informació sobre els ajuts de la Unió Europea que recullen les convocatòries de finançament:

Fons europeus a Catalunya del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucional i Transparència

Guia d'Ajuts de la Unió Europea (GAUE) de la Diputació de Barcelona

Per saber-ne més...

Normativa local

Què hi ha?

Podeu trobar els següents continguts:

 • Calendaris i padrons fiscals d'àmbit local català, agrupats per institució i any

  Els padrons fiscals són les llistes dels contribuents censats que han de pagar un impost periòdicament.
 • Estatuts d'ens d'àmbit català, com ara consorcis, consells, patronats, associacions, fundacions, instituts, universitats, etc.

  Els estatuts són el conjunt de disposicions que, amb força de llei, regulen un cos, una societat o una institució. Quan s'ha publicat el text íntegre, veureu el comentari Conté el text complet al costat del fitxer de l'anunci.
 • Models tipus d'ordenances fiscals i no fiscals, reglaments, convenis i protocols d'adhesió

  Els models tipus són textos que serveixen com a model als ens locals per redactar la seva pròpia normativa, de manera que es respecta el cos del text i només es modifiquen els aspectes particulars de cada ens. Normalment emanen d'ens de caràcter supramunicipal, com les diputacions o els consells comarcals, que posen al servei dels municipis aquests textos com a model.
 • Ordenances fiscals d'àmbit local català, agrupades per institució i any

  Les ordenances fiscals són les normes que regulen els principis i les normes bàsiques del règim fiscal d'un municipi. Regulen els impostos, preus públics i taxes de les activitats que són competència de l'ens, i s'actualitzen anualment.
 • Ordenances i reglaments d'àmbit local català

  Les ordenances responen a la necessitat d'autoorganització dels ens locals, així com de les activitats que regulen i dels serveis que presten.
 • Pressupostos, plantilles i relacions de lloc de treball de l'àmbit català, agrupats per institució i any

  Un dels principis pressupostaris de les entitats locals és el principi de publicitat, que obliga a publicar el pressupost anual en el diari oficial corresponent. Al Cercador podeu trobar la seva aprovació, totes les modificacions al llarg de l'any i, finalment, la liquidació anual o compte general.

Quina diferència hi ha entre els filtres de cerca Institució i Municipi?

La Institució és l'ens que regula la normativa. El filtre Municipi, en canvi, fa referència al territori on s'aplica la normativa. Les persones i les empreses poden indicar el municipi al qual pertanyen i recuperaran la normativa que els hi és aplicable ja sigui a nivell municipal, com a nivell comarcal o provincial.

Quina normativa es pot consultar per exercicis?

Els calendaris i padrons fiscals, les ordenances fiscals i els pressupostos i plantilles estan agrupats per institució i any.

Com puc saber si la normativa que estic consultant és la vigent?

Podeu seleccionar l'opció Vigent dels filtres per consultar només la normativa vigent. A més, a cada fitxa podeu utilitzar el desplegable Consulta publicacions vigents / Consulta publicacions anteriors.

Què és el cartipàs municipal?

El cartipàs és el pla de distribució de càrrecs de govern, comissions, etc. d'un ens públic. En el CIDO trobareu el cartipàs dels ens locals (municipis i diputacions) del present mandant 2015-2019.

Podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

Per saber-ne més...

Convenis col·lectius

Què hi ha?

Podeu trobar els següents continguts:

 • Convenis col·lectius sectorials d'àmbit provincial, autonòmic i estatal que afecten un sector productiu en concret
 • Convenis col·lectius d'empreses de tota Espanya
 • Convenis col·lectius del personal laboral i funcionari dels ajuntaments de Catalunya
 • Convenis col·lectius d'altres organismes, com ara diputacions, consells comarcals, associacions, òrgans de l'Administració autonòmica i estatal i altres ens públics

Com puc saber si un conveni és vigent?

Podeu seleccionar l'opció Vigent dels filtres per consultar només els convenis vigents. A més, a cada fitxa podeuutilitzar el desplegable Consulta publicacions vigents / Consulta publicacions anteriors.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

Per saber-ne més...

Legislació

Què hi ha?

Podeu trobar els següents continguts:

 • Disposicions generals amb rang de llei, reglament i altres normes d'àmbit estatal i autonòmic català, així com les lleis de la resta de comunitats autònomes
 • Normativa europea, concretament tractats, directives i reglaments
 • També s'hi inclouen els pressupostos anuals i disposicions que puntualment es considerin de molt interès.
 • Disposicions generals per als ens locals amb rang de llei, reglament i altres normes d'àmbit estatal i autonòmic català que afecten els ens locals catalans

Com es presenta la informació?

Les disposicions, així com les seves modificacions i correccions d'errades, es classifiquen per matèries, rang i àmbit territorial.

On puc trobar la legislació bàsica?

La Llibreria de la Diputació ha elaborat aquest document amb un recull de la Selecció de la legislació bàsica.

Per saber-ne més...

La Constitució és la norma suprema de l'Estat: la resta de normes no hi poden ser contràries. La Constitució serveix per interpretar la resta de l'ordenament jurídic i no pot ser modificada ni derogada per cap altra norma.

Essencialment, la Constitució defineix el model d'Estat, els drets i deures dels ciutadans, regula els seus poders i el d'alguns òrgans fonamentals, defineix el model territorial i estableix els mecanismes de control de constitucionalitat de les lleis ordinàries.

La llei és la norma escrita que emana del poder legislatiu i prima per sobre de les altres normes. Tipus de lleis:

 • Les lleis orgàniques, que serveixen per desenvolupar alguns dels principis essencials de la Constitució, com són els drets i les llibertats fonamentals, el règim electoral i la regulació dels òrgans constitucionals. Les promulga l'Estat i han de ser aprovades per la majoria absoluta al Congrés.
 • Les lleis ordinàries, són la resta de lleis, només han de ser aprovades per una majoria simple. En aquest grup hi trobaríem les lleis de les comunitats autònomes, que tenen el mateix rang que les de l'Estat i versen sobre les matèries que són competència de la comunitat autònoma.

També tenim un seguit de normes no parlamentàries que s'equiparen a la llei. És a dir, es tracta de normes que tenen rang de llei, però que emanen directament del Govern (poder executiu), no del poder legislatiu:

 • El Reial decret llei o Decret llei és una norma amb rang de llei que emana directament del Govern. Se sol aplicar en casos d'urgència o emergència en què es vol evitar la lentitud del procés ordinari.
 • El Reial decret legislatiu és una norma amb rang de llei que emana directament del Govern per delegació del poder legislatiu (les Corts) i que versa sobre les matèries concretes que no tracten les lleis orgàniques. Només es pot aprovar si existeix una autorització prèvia de les Corts.

Per sota de les normes que tenen rang de llei, hi trobaríem el Reglament que pot ser dictat pel Govern o el poder públic (Administració) i aplica -de forma més pràctica i tècnica- les lleis que emanen del poder legislatiu, molt mésabstractes i generals. A l'Estat espanyol els reglaments es poden publicar en diferents formes seguint aquesta jerarquia:

 • Reial decret dictat pel Govern o pel president del Govern i Decret si es tracta d'una comunitat autònoma
 • Ordres dictades per les comissions delegades del Govern
 • Ordres ministerials
 • Ordres, resolucions, instruccions i ordres de serveis

En el cas de la normativa de la Unió Europea, al CIDO trobareu documentats els tres tipus de normes mésimportants:

 • Els tractats són les normes primàries del dret comunitari i d'aquests en deriven la resta de normes. Hi trobem, per exemple, els tractats constitutius, que s'han recollit en el tractat de Lisboa, en vigor des de 2009.
 • La Directiva és una norma general que obliga als estats a obtenir uns resultats. La manera i les eines que emprades per obtenir aquests resultats són competència de cada estat membre.
 • El Reglament és la norma més general. És d'aplicació obligatòria a tots els estats membres, tant en els continguts com en les formes.

El meu municipi

Què hi ha?

Hi trobareu tota la informació que tractem en els diferents apartats del CIDO agrupada per municipis. És a dir, els processos selectius, la contractació, les subvencions, la normativa local i els convenis col·lectius d'un municipi en concret.

Podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

El meu CIDO

Què és?

El meu CIDO és l'entorn d'usuari on podeu guardar el seguiment a una fitxa concreta i/o a les consultes fetes en el Cercador. En aquest entorn podeu sol·licitar, també, rebre les alertes corresponents per correu electrònic.

Podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

A qui va dirigit?

El servei va dirigit als usuaris que fan periòdicament les mateixes cerques, o bé volen fer el seguiment del que s'ha publicat sobre una norma o un procediment concret.

Com accedir-hi?

A la part superior dreta del Cercador trobareu la icona que us donarà accés a l'entorn d'usuari. El primer cop que hi accediu, us haureu de registrar.

Per accedir a les fitxes i consultes guardades, us haureu d'identificar amb el correu electrònic i la clau amb els quals us hagueu registrat.

Com guardar una cerca?

Un cop hagueu executat uns criteris de cerca, haureu de clicar sobre el botó Guarda que trobareu abans de la llista de resultats; seguidament, assignareu un títol a la consulta per tal que la pugueu identificar.

Si en entrar a la sessió no us heu identificat, us demanarà que ho feu, i tot seguit, us guardarà la cerca que tindrà el color de l'apartat del web que li correspongui (taronja per als processos selectius, verd per a la contractació, etc.)

Com fer el seguiment d'una fitxa?

Un cop hagueu detectat una fitxa que us interessi, haureu de clicar sobre el botó Guarda que trobareu a la fitxa.

Si en entrar a la sessió no us heu identificat, us demanarà que ho feu, i tot seguit, us guardarà la fitxa que tindrà el color de l'apartat del web que li correspongui (taronja per als processos selectius, verd per a la contractació, etc.)

Com rebre una alerta d'una cerca guardada?

Quan guardeu una cerca, haureu de marcar l'opció Rebre notificacions per correu. Així, cada vegada que hi hagi una nova publicació que es correspongui amb els criteris indicats a la cerca rebreu a la vostra bústia de correu electrònic la informació corresponent. La informació s'actualitza diàriament, tot i que únicament rebreu missatges el dia en què s'hagi publicat algun anunci que coincideixi amb els criteris de cerca guardats.

Un cop rebeu la llista de resultats d'una cerca guardada, podreu fer el seguiment d'aquells procediments que us interessin clicant sobre el botó Guarda de la fitxa corresponent.

Quan vulgueu deixar de rebre notificacions d'una cerca, haureu d'entrar al vostre entorn d'usuari i desmarcar l'opció Rebre notificacions per correu de la cerca corresponent, si voleu aturar l'enviament d'alertes momentàniament, o bé prémer el botó Elimina, si voleu esborrar-ne la consulta.

Com rebre una alerta d'una fitxa guardada?

Quan feu el seguiment d'una fitxa, haureu de marcar l'opció Rebre notificacions per correu. Així, cada vegada que hi hagi un nou anunci referent a la norma o al procediment concret que hagueu guardat, rebreu a la vostra bústia de correu electrònic aquesta informació.

Quan vulgueu deixar de rebre notificacions d'una fitxa, haureu d'entrar al vostre entorn d'usuari i desmarcar l'opció Rebre notificacions per correu de la fitxa corresponent, si voleu aturar l'enviament d'alertes momentàniament, o bé prémer el botó Elimina, si voleu esborrar-ne el seguiment.

Què passa amb les subscripcions creades en el web anterior?

Les subscripcions als perfils personalitzats d'informació (cerques) i les normes i procediments concrets (fitxes) anteriors al nou web us apareixeran en el vostre entorn d'usuari. Ara bé, no podreu executar els criteris de cerca guardats tot i que estigueu rebent el correu d'alerta corresponent. Us aconsellem que esborreu la cerca i la creeu de nou.

Videotutorials

El meu CIDO (sistema d'alertes)

Cercador d'ocupació pública

Cercador d'ajuts i subvencions

Cercador de contractació pública

Cercador El Meu Municipi