Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Contractació

El meu CIDO Ajuda

Contractació

Què hi ha?

Convocatòries de contractes de l'Administració pública que afectin l'àmbit català.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als Perfil de contractant de les entitats públiques.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dels Perfil de contractant de cada institució, ja sigui els que es troben allotjats al web de l'entitat, ja sigui els que es troben incorporats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) de la Generalitat de Catalunya.

Quins tipus de contractes i de procediments puc trobar?

Tots els que descriu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: administratius especials, de col·laboració entre els sector públic i el sector privat, concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, mixtos, obres, privats, serveis i subministraments.

Els tipus de procediments que trobareu són: concurs de projectes, contractes menors, diàleg competitiu, negociat amb publicitat, negociat sense publicitat, obert i restringit.

Quines són les fases d'un procediment de contractació?

L'aprovació inicial/definitiva dels plecs de clàusules particulars, la convocatòria de licitació, l'adjudicació i la formalització.

Què són els plecs de clàusules particulars?

Són els documents on s'estableixen les condicions administratives i tècniques per dur a terme una contractació en concret. Els plecs de clàusules administratives estableixen les condicions jurídiques, econòmiques i administratives del contracte. Els plecs de condicions tècniques defineixen els aspectes tècnics del contracte.

Com puc saber si puc presentar la meva proposta de contractació?

Si el procediment està en Termini obert, vol dir que ja podeu presentar la vostra proposta. La data límit s'especifica a Termini de presentació de sol·licituds. Per saber si compliu els requisits per accedir al contracte, llegiu atentament tots els anuncis publicats i, davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la institució contractant.

A on he de presentar la meva proposta de contractació?

Per saber el lloc de presentació de les propostes, llegiu atentament l'anunci de convocatòria. Si encara teniu dubtes, contacteu amb la institució contractant. Recordeu que el CIDO no gestiona els processos, només en fa difusió.

On puc trobar més informació oficial sobre el contracte que m'interessa?

A totes les fitxes del CIDO trobareu l'enllaç directe al Perfil de contractant de l'ens contractant. Segons l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Perfil de contractant és espai virtual que assegura la transparència i l'accés a la informació contractual dels ens públics. El Perfil pot incloure qualsevol tipus d'informació sobre els contractes: anuncis d'informació prèvia, convocatòries, contractes en curs, adjudicats i formalitzats, plecs i documentació complementària, esmenes i anul·lacions, etc.

A Catalunya, el Consorci AOC promou la utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) de la Generalitat de Catalunya per part de les administracions locals i les universitats catalanes, de manera que tota l'activitat contractual del nostre territori es pugui trobar en un espai únic i global.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.