Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Normativa local

El meu CIDO Ajuda

Normativa local

Què hi ha?

Calendaris i padrons fiscals, estatuts, models tipus, ordenances fiscals, ordenances i reglaments, pressupostos i plantilles, tots ells d'àmbit català.

Quina diferència hi ha entre els filtres de cerca Institució i Municipi?

La Institució és l'ens que regula la normativa. El filtre Municipi, en canvi, fa referència al territori on s'aplica la normativa. Les persones i les empreses poden indicar el municipi al qual pertanyen i recuperaran la normativa que els hi és aplicable ja sigui a nivell municipal, com a nivell comarcal o provincial.

Quina diferència hi ha entre una ordenança reguladora i una fiscal?

Les ordenances municipals són normes reguladores que serveixen per gestionar el funcionament d'un ens local. Les ordenances fiscals serveixen per regular el règim fiscal d'un ens local, és a dir, els impostos, preus públics i taxes que són de competència local.

Quina informació puc trobar en un pressupost?

Tota la informació pressupostària, la plantilla i la relació de llocs de treball d'un ens local, amb totes les modificacions realitzades al llarg de l'any.

Què és un padró fiscal? I el calendari?

Els padrons són les llistes de contribuents censats que han de pagar un impost periòdicament. El calendari fiscal recull tots els padrons que es cobraran en un any fiscal i les dates de cobrament.

Què són els models tipus?

Els models tipus són textos tipus elaborats per les administracions públiques catalanes per tal que els ajuntaments puguin utilitzar-los per elaborar les seves pròpies ordenances, reglaments i altres documents. Podeu trobar models d'ordenances no fiscals i reglaments, ordenances fiscals, convenis, protocols i plecs de clàusules.

Què són els estatuts?

Els estatuts són textos normatius que regulen el funcionament d'un col·lectiu. Al CIDO trobareu estatuts d'ens d'àmbit català, com ara consorcis, consells, patronats, associacions, fundacions, instituts, universitats, etc.

Com puc saber si la normativa que estic consultant és la vigent?

Podeu seleccionar l'opció Vigent dels filtres per consultar només la normativa vigent. A més, a cada fitxa podeu utilitzar el desplegable Consulta publicacions vigents / Consulta publicacions anteriors.