Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Processos selectius

El meu CIDO Ajuda

Processos selectius

Què hi ha?

Processos selectius i borses de treball d'accés lliure del sector públic a Catalunya, així com altres convocatòries d'interès.

Quina és la diferència entre un procés selectiu i una borsa de treball?

En un procés selectiu s'ha de cobrir un nombre concret de places vacants, ja sigui de forma permanent o temporal.
En una borsa de treball es crea una llista de candidats per cobrir les possibles vacants que puguin sorgir i sempre té caràcter provisional. La seva validesa és de dos anys.

Què són les altres convocatòries d'interès?

Són proves per obtenir habilitacions professionals, acreditacions, certificats i títols oficials.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als webs de les entitats públiques. Els anuncis que es publiquen diàriament als butlletins són concrets i finits, mentre que el que es publica a Internet és dispers i indefinit.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dispersa a la xarxa de documents que històricament es publicava en aquests butlletins oficials i que ara es publica en els webs de les respectives entitats públiques.

Per què a vegades no trobo al CIDO la mateixa informació que als webs de les entitats públiques?

La dispersió de la informació oficial publicada en els taulers i webs de les entitat públiques és una realitat que intentem pal·liar de manera progressiva rastrejant la informació per tal d'incorporar-la a la nostra base de dades. Ara bé, la seva volubilitat fa que no puguem assegurar que tractem aquesta informació de manera exhaustiva. Internet és inabastable.

Quines són les fases d'un procediment de selecció d'empleats públics?

Com a norma general, les fases que poden publicar-se són l'oferta pública, les bases generals i/o específiques, la convocatòria, la llista d'admesos i exclosos, el tribunal, la data de les proves, el resultat final i el nomenament. De totes maneres, no tots els procediments han de recollir totes les fases. Al Cercador trobareu recollides totes les publicacions oficials fins a la data de la primera prova, així com l'anunci del resultat final. Per disposar de les informacions no catalogades, com ara les dates de les següents proves, cal adreçar-se a la institució convocant. En el cas de les convocatòries de la Diputació de Barcelona, sí trobareu tots els anuncis publicats, des de l'inici del procediment fins al resultat final.

Quins sistemes de selecció hi ha al sector públic?

Hi ha tres tipus de sistemes de selecció:

 • Oposició o prova: consisteix en la realització de proves de capacitat, que poden ser pràctiques i/o teòriques, per avaluar els coneixements del candidat.
 • Concurs o valoració de mèrits: consisteix en la valoració dels mèrits aportats pel candidat.
 • Concurs oposició o valoració de mèrits i prova: sistema on es realitzen proves de capacitat i s'avaluen els mèrits.

Quins tipus de personal hi ha a l'Administració pública?

Els tipus de personal es divideixen en 5 grups segons el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic:

 • Funcionari de carrera
 • Funcionari interí
 • Personal laboral
 • Personal eventual
 • Personal directiu professional

Què són els grups de titulació?

És la classificació dels cossos o escales d'empleats públics segons la titulació acadèmica requerida per accedir-hi.

Quins són els grups de titulació?

Segons la legislació vigent, els grups de titulació són els següents:

 • A (engloba els grups A1 i A2): títol universitari de grau.
 • A1: títol universitari de grau o antiga titulació de llicenciatura.
 • A2: títol universitari de grau o antiga titulació de diplomatura.
 • B: títol de tècnic superior.
 • C1: títol de batxillerat, FP de 2n grau o cicle formatiu de grau superior.
 • C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de 1r grau o cicle formatiu de grau mitjà.
 • Agrupacions professionals: no s'exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu actual.
 • Sense especificar: places on no s'especifica el grup o que plantegen dubtes de classificació.

L'assignació d'un grup a una convocatòria de selecció és orientativa, segons el que especifiquen els anuncis. El CIDO no es fa responsable d'aquesta classificació que és la que publica l'entitat convocant per a cada convocatòria.

Com puc obtenir el màxim de resultats en la meva cerca per grup de titulació?

Hi ha molts anuncis que no especifiquen el grup de titulació de les places convocades, per la qual cosa us recomanem que, a més d'escollir el grup que us interessa, també seleccioneu l'opció Sense especificar per obtenir més resultats.

Què són les places reservades?

Al CIDO classifiquem les places destinades a col·lectius específics perquè les trobeu fàcilment. La informació sobre els diferents col·lectius la trobareu al camp Torn reservat de les fitxes.

 • Dones: convocatòries on es reserva una part o totes les places a candidates dones.
 • Joves: les places destinades als joves solen especificar la franja d'edat a la qual es dirigeixen. Moltes d'aquestes places s'inclouen en els plans locals de joventut o en el Programa de Garantia Juvenil, que s'especifiquen al nom de la plaça.
 • Persones a l'atur: la majoria de les places destinades als aturats s'inclouen en els diversos plans de desenvolupament local del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que s'especifiquen al nom de la plaça o amb la sigla PFO.
 • Persones amb discapacitat: detallem el nombre de places de la convocatòria reservades a aquest col·lectiu, si n'hi ha.

Com puc saber si em puc presentar a una convocatòria?

Si el procediment està en Termini obert, vol dir que ja podeu presentar la vostra sol·licitud. La data límit s'especifica a Termini de presentació de sol·licituds. Per saber si compliu els requisits de la convocatòria, llegiu atentament tots els anuncis publicats, especialment les bases generals i/o específiques.

A on he de presentar la instància per participar en la convocatòria?

Per saber el lloc i/o forma de presentació de les sol·licituds, llegiu atentament les bases generals i/o específiques, on es descriu on us heu d'adreçar. Si encara teniu dubtes, contacteu amb la institució que organitza el procés de selecció. Recordeu que el CIDO no gestiona els processos, només en fa difusió.

Què he de saber pel que fa al temari d'un procés selectiu?

El temari dels processos selectius normalment es publica als butlletins oficials en forma de llista, però no es facilita el contingut desenvolupat. Aquest acostuma a tenir dues parts: la part general, sobre normativa general (Constitució Espanyola, Estatut d'Autonomia de Catalunya, funció pública, etc.), i la part específica, relacionada amb les funcions del lloc de treball.

De la part general, hi ha publicacions que es poden adquirir a la Llibreria de la Diputació. De la part específica, per a determinats processos existeixen temaris editats mentre que per a altres no, de manera que l'ha de desenvolupar l'aspirant recopilant bibliografia o bé assistint a centres de formació dedicats a la preparació d'oposicions.

De tota manera, cada convocatòria té les seves particularitats i cal llegir amb atenció l'anunci de les bases específiques. També hi ha processos on no s'especifica el temari i només es diu que es farà una prova relacionada amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

On puc obtenir informació i recursos per estudiar la llista de temes inclosos en una prova?

A la Llibreria de la Diputació són experts en recursos per a la preparació d'oposicions. Consulta el document:
Vols preparar-te unes oposicions? Hi trobaràs temaris i qüestionaris per preparar els exàmens dels àmbits professionals de les administracions públiques. Les dades de contacte són:
Llibreria de la Diputació
Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra)
Barcelona 08008
(+34) 934 022 500
llibreria@diba.cat

Com sabré si m'han acceptat per participar en un procés selectiu?

Un cop es tanca el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses. Hi haurà un període d'al·legacions per aquelles persones que han estat excloses i no hi estan d'acord, on podran presentar la documentació que considerin adient. Un cop s'hagin valorat totes les al·legacions, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, que seran les persones que definitivament podran participar en el procés selectiu.

Com ho puc fer per rebre tots els anuncis d'una convocatòria en concret?

Per rebre tots els anuncis catalogats pel CIDO d'una convocatòria en concret heu de subscriure-us a la fitxa pitjant el botó Guarda.

Si us limiteu a fer una cerca genèrica amb l'estat Termini obert, no rebreu els anuncis que es publiquin després que es tanqui el termini de presentació d'instàncies de cada convocatòria, perquè les fitxes passaran a l'estat Termini tancat. Per tant, és recomanable seleccionar les convocatòries que us interessin i seguir-les de forma individualitzada.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.